ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามข้อมูลฯ
_PDATE พฤหัสบดี 24 ธ.ค. 15@ 15:34:49 ICT
_PTOPIC ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์


เรียน สมาชิกสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
เนื่องด้วย สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสสท.) ได้รับแจ้งจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำข้อกำหนดของมาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพของชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Geographip Data Set : FGDS) ตามมาตรฐานส่วนหลักของประเทศ

เพื่อให้การจัดทำข้อกำหนดของมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศของประเทศไทย และสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ จึงขอความอนุเคราะห์สมาชิก สสสท. ตอบแบบสอบถามข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญฯ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประสานขอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อคณะที่ปรึกษาในการจัดทำข้อกำหนดฯ ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ สทอภ. ได้มอบหมาย นายณรงค์ สังข์ทอง ตำแหน่ง นักภูมิสารสนเทศ โทร. 02 143 0569 โทรสาร 02 143 9594
หรือ email : narong.s@gistda.or.th เป็นผู้ประสานงาน

click เพื่อรับแบบสอบถาม-ผู้ใช้ต้องมีบัญชี Gmail และต้อง login

_COMESFROM สมาคมสำรวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
http://resgat.net

_THEURL
http://resgat.net/modules.php?name=News&file=article&sid=200