การทดลองใช้ GRASS version 6.01 บน Ms windows
_PDATE พุธ 14 ธ.ค. 05@ 09:32:51 ICT
_PTOPIC ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์


พ.อ.ศุภฤกษ์ ชัยชนะ

แม้ว่า จะเคยใช้ Grass มาแล้ว แต่เป็นการใช้ในระบบปฏิบัติการบน LINUX ซึ่งปัญหาประการหนึ่งที่ระบบปฏิบัติการ windows ไม่สามารถจะสามารถใช้งานโปรแกรมด้านgraphic ใน LINUX ก็คือระบบปฏิบัติการใน LINUX มีการแสดงผลบน X-window(ระบบ GUI บน LINUX) ซึ่งไม่สามารถเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการบน windows แต่ด้วยความพยายามของกลุ่มชนที่เป็นพวก OpenSource ที่สร้างสรรงานดีๆ มากมายโดยไม่แสวงหากำไร ทำให้เราได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข GPL (สามารถนำไปใช้ได้อิสระที่เป็นการปฏิบัติการที่ไม่แสวงหากำไร) และ Cgywin ก็คือเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ทำให้ระบบปฏิบัติการ windows สามารถใช้งานโปรแกรมใน LINUX ที่ใช้งานบน X-windows ได้

การติดตั้ง Grass บน ระบบปฏิบัติการ windows ให้ทำการดำเนินการดังนี้ครับ

1.ทำการติดตั้ง cgywinที่ http://cygwin.com เสียก่อนโดย การติดตั้งให้ทำตามคำแนะนำที่อยู่บน http://geni.ath.cx/grass.html โดยขอแนะนำว่า การติดตั้งผ่านทาง internet คงต้องใช้ internet ที่มีความเร็วสูงนะครับ (ผมติดตั้งบนระบบ ADSL ยังต้องใช้เวลาพอสมควร) และข้อแนะนำอีกอย่างหนึ่งคือถ้าไม่เจอโปรแกรม GRASS ให้ทำการ เพิ่ม URL http://geni.ath.cx/grass ไปด้วย

2.โปรแกรมที่จะทำการติดตั้งเพื่อที่จะให้ GRASS 6.0 ทำงานได้อย่างสมบูรณ์มีดังนี้ครับ cgywin,Postgre(ระบบฐานข้อมูล),GRASS ver 6.0 ซึ่งทั้งหมดนี้จะผ่านการถูกเลือกในข้อที่ 1 มาแล้ว

3. เพื่อให้การทำงานง่ายขึ้นให้ทำการ copy แฟ้มที่ชื่อ grass60.bat ไปไว้ที่ directory c:cygwin ที่เราได้ติดตั้ง cgywin เอาไว้

4. ***ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่สำคัญนะครับ เพราะตอนแรกเมื่อผมทำตามขั้นตอนเรียบร้อย ปรากฏว่า run ไม่ออกเมื่อจะเข้าระบบ x-window เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมา เพราะ grass หาตัวติดต่อกับฐานข้อมูล Postgre ไม่เจอคือตัว pg.dll ซึ่งผมแก้ปัญหาโดยการไปดึงเอาตัวติดต่อกับ postgre ในตัว appache (/appache/cgi-bin/)ที่ชื่อ libpg.dll แล้วเปลี่ยนชื่อ เป็น pg.dll แล้วคัดลอกไปไว้ที่ c:cgywin/bin ปรากฏว่า ทำงานได้****

GRASS เป็นลักษณะของ Raster GIS ข้อมูลที่นำเข้าไม่ว่าจะเป็น vector จะถูกแปลงเป็น raster เสียก่อน เมื่อติดตั้งเสร็จ เราสามารถทำงานโดยการตั้ง โครงงานหรือที่เรียกว่า Mapset ขึ้นมาก่อน โดยให้เราตั้งชื่อ mapset ภายใน mapset จะประกอบด้วย workspace และแต่ละ workspace จะประกอบด้วย layer ต่างๆ อย่างไรให้ศึกษาจาก Grass Tutorial

เมื่อติดตั้งเสร็จ และสร้าง Mapset เสร็จ ก็จะได้ grass ออกมาทำงานในลักษณะนี้

จะเห็นได้ว่า GRASS ver 6.0 สามารถทำงานร่วมกับ GPS และสามารถนำเข้าแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมากมาย มี fuction ในการทำงาน Network analysis สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Postgre และทำงานด้าน 3 มิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราบละเอียดหาอ่านได้จาก http://grass.itc.it/announces/announce_grass600.html_COMESFROM สมาคมสำรวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
http://resgat.net

_THEURL
http://resgat.net/modules.php?name=News&file=article&sid=40