แผนผังเดคลิเนชั่น หรือแผนผังมุมเยื้อง ( Declination Diagram )
		บริเวณที่ปรากฏ สามารถพบบริเวณที่ขอบระวางตอนล่าง แผนผังเดคลิเนชั่นนี้ทำให้เราทราบถึงความสัมพันธุ์ ของมุมที่เกิดขึ้นระหว่าง ทิศเหนือจริง ทิศเหนือแม่เหล็ก ทิศเหนือกริด

                       

             จากภาพคงจะเห็นว่ามีเส้นสามเส้น แล้วมันหมายถึงอะไรหรือ เราสามารถสังเกตได้ว่าบริเวณปลายเส้นตรงทั้งสามเส้น
จะมีลักษณะเฉพาะ คือ 	ปลายที่เป็นรูปลูกศร   			หมายถึง ทิศเหนือแม่เหล็ก
	ปลายที่เป็นรูปดาว       			หมายถึง ทิศเหนือดาว
	ปลายที่เป็นลักษณะเส้นตรง    			หมายถึง ทิศเหนือกริด
		สิ่งที่เราจะได้จากแผนผังมุมเยื้อง คือเราจะสามารถทราบได้ว่า เส้นกริดบนแผนที่นั้นคลาดเคลื่อนจากทิศเหนือจริง 
 และ เส้นกริด โดยในในแผนผังจะบอกไว้ว่า เส้นกริดคลาดเคลื่อนเป็นมุมเท่าใด
กลับสู่เมนูหลัก