หมายเลขการจัดพิมพ์ ( Edition Number ) 
	 ตำแหน่งที่ปรากฏ สามารถพบได้บริเวณด้านขวาตอบบน และขอบระวางด้านซ้ายตอนล่าง หมายเลขการจัดพิมพ์นี้จะเรียงจากน้อยไปหามากทำให้เราทราบถึงอายุของแผนที่ 
 ** หมายเลขจัดพิมพ์ครั้งหลัง ๆ จะมีข้อมูลที่ทันสมัยกว่า **  
  

 

			จากรูป 4 - RTSD หมายความว่า เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 4 โดย กรมแผนที่ทหาร ( RTSD ) 
 กลับสู่เมนูหลัก