คำอธิบายสัญญาลักษณ์ ( Legend )
บริเวณที่ปรากฏ  สามารถพบที่ขอบระวางด้านล่างทางซ้าย สัญญาลักษณ์เครื่องหมายแผนที่ จะแสดงไว้ด้วย ภาพ สี และเส้นต่าง ๆ โดยอธิบายให้เราทราบว่า
สัญญาลักษณ์ที่เราเห็นในแผนที่นั้น ในภมิประเทศจริงสิ่งนั้นเป็นอะไร                                                                                        

กลับสู่เมนูหลัก