ชื่อชุดและมาตราส่วน ( Series name and Scale )
	ตำแหน่งที่ปรากฏ จะพบได้ที่บริเวณขอบระวางด้านซ้ายตอนบน และกึ่งกลางขอบระวางด้านล่าง โดยแผนที่แต่ละชุด ในแต่ละชุดจะเป็นแผนที่มีมาตราส่วนเท่ากัน 
 ทั้งชุดมีระบบการวางอย่างเดียวกัน จัดทำพื้นที่โซนหนึ่งโดยเฉพาะ                               												

 

จากรูปเราสามารถแปลได้ว่า เป็นแผนที่ โซนประเทศไทย และมีมาตราส่วน 1: 50,000 
กลับสู่เมนูหลัก