หมายเลขประจำชุด ( Series Number )
ตำแหน่งที่ปรากฏ จะพบได้ที่บริเวณขอบระวางด้านขวาตอนบน และที่ขอบระวางด้านซ้ายตอนล่าง มีบ่อยหลายครั้งที่เราพบว่ามีแผนที่ต่างชุดกัน 
 ครอบคลุมพื้นที่เดียวกันดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องกำหนดหมายการพิสูจน์ทราบให้กับแผนที่แต่ละชุด โดยหมายเลขประจำชุดจะบอกถึง การปกคลุมทางภูมิศาสตร์    
 ย่านมาตราส่วนของแผนที่ รวมทั้งตัวเลขจำแนกโดยการกำหนดตัวเลขให้เห็นความแตกต่าง โดยเฉพาะบอกลำดับการจัดทำ                                       
กลับสู่เมนูหลัก