ชื่อระวาง ( Sheet Name )
บริเวณที่ปรากฏ จะแสดงไว้ที่ ตรงกลางขอบระวางตอนบน และทางด้านซ้ายของขอบระวางตอนล่าง ปกติการตั้งชื่อระวางนั้นจะตั้งตามลักษณะเด่นของ
รายละเอียดในแผ่นระวางทางวัฒนธรรมซึ่งเกิดจากฝีมือมนุษย์ เช่น ชื่อ หมู่บ้าน ตำบล จังหวัด ฯลฯ หรือลักษณะเด่นทางภูมิศาสตร์ เช่น ชื่อ ภูเขา ห้วย หนอง แม่นำลฯ 

ตามแต่ว่ารายละเอียด

กลับสู่เมนูหลัก