หมายเลขระวาง ( Sheet number )
ตำแหน่งที่ปรากฏ สามารถพบได้ที่ ด้านขวาขอบบนของขอบระวาง เป็นหมายเลขที่ใช้อ้างอิงที่กำหนดให้กับแผนที่แต่ละระวาง หมายเลขนี้ถูกกำหนดขึ้นเป็นตารางแบบ
ระบบตารางพิกัดตามความต้องการของผู้ผลิต หมายเลขแผนที่ 1 : 50,000 กำเนิดมาจาก แผนที่ 1: 100,000 โดยจะประกอบด้วยตัวเลข 4 ตำแหน่ง ซึ่งจะประกอบด้วย        
 ตัวเลข2 ชุด คือ 2 ตำแหน่งแรก บอกหมายเลขระวางตามแนวยาว ส่วน 2 ตำแหน่งจะบอกหมายเลขระวางตามแนวตั้ง ซึ่งหมายเลขเหล่านี้จะบอกซึ่ง โซลของการทำแผนที่  ซึ่งจะเริ่ม   
นับค่าจาก 10 ไปทางขวา ในการนับตารางตามแนวยาวและแนวตั้ง ดังนั้นค่าพิกัดโซน โดยโซนแรกจะเริ่มค่าที่ 1010 และเพิ่มไปเรื่อยๆ สามารถแสดงให้เห็นได้นี้              

 

10M 11M 12M 13M NM
1012 1112 1212 1312 N12
1011 1111 1211 1311 N11
1010 1110 1210 1310 N10
 โดยค่า N , M ค่าไปจนถึง 99
กลับสู่เมนูหลัก